New Books Launched:

Marathi language improvement book available

 

Books Authored

 1. Abhiwyakti:  (A collection of critical Articles.) Anmol , PUNE ,1977
 2. Alekh:  (A collection of critical Articles.) Radhey, NAGPUR,1981
 3. Marathi Shuddhalekhanacha Marg-(Grammer),Vibha, NASHIK,1985
 4. Marathi Sahityatil Yayati ,Vibha, NASHIK,1989
 5. Karna ani Marathi Pratibha ,Savita ,AURANGABAD,1985  
 6. Aarsa Adivasi Jeevanshailicha , Uganter ,2003    
 7. Karmanuk (H.N.Apte's Weekly) , Vibha, NASHIK,1991 
 8. Panditi Sahitya , YCMOU  , NASIK,1992    
 9. Mahabharat ani Adhunik Marathi Sahitya ,(Under Print)
 10.  Marathi Lekhan Shuddhi, 2012
 11. Rastra Sant Tukdoji Maharaj: Jan jagaran karya, 2016..
 12. VIahva vanvasinche , Bharat vichar sadhana 1 Januwary, 2018.

Edited Books

 1. Ph. D. Synopsis and Conclusions (Edited) ,G.E.Soceity ,NASHIK , 1980
 2. Adiwashi Kokana Shabdakosh (Edited) ,Vanwasi Kalya Asram ,NASHIK, 2004,
 3. Namdar Gopal Krishna Gokhale  ,(Edited) ,G.E.Soceity ,NASHIK , 1983
 4. Madhya Ugin  vangmyin Pravah ,(Edited)  YCMOU  , NASIK, 2002
 5. Chalvalya Manus , (Edited), Mangla, NAGPUR , 2003
 6. Mahabhartatil Shri. Durga stotra ,(Edited) Vibha, NASHIK,1982

Also

Prefaces / Introductions    ( More than 25 )
 
Articles included  in books (More than  25)